Historie Mojžíře

První známky osídlení v lokalitě Mojžíře se datují do doby nejméně před 5 000 lety. První osadníci se zde usazovali podél levého břehu řeky Labe.

Na místě dnešního Mojžíře vznikla ve 13. století samostatná ves. První písemná zmínka o Mojžíři pochází z roku 1352 a vztahuje se k původnímu kostelu v Mojžíři. Tento kostel se nacházel na místě, které ještě v polovině 14. století patřilo k majetku královské koruny. Samostatné královské město Ústí nad Labem bylo nejvýznamnější součástí tohoto královského majetku.

Do doby druhé poloviny 13. a začátku 14. století archeologické nálezy také datují existenci hradu Mojžíř. Tento název je ovšem sporný a nedochovaly se žádné písemné prameny vztahující se k tomuto hradu. Hrad s oválným půdorysem zanikl později pravděpodobně poté, co bylo mojžířské panství připojeno k panství nedalekého hradu Blansko. I dnes ale lze pozůstatky hradu Mojžíř (sestávající už pouze ze zbytků zdiva ve východní části) navštívit.

Historické jádro obce Mojžíře bychom dnes nalezli v okolí barokního kostela Šimona a Judy. Ten se nachází na místě původního kostela ze 14. století a je státem chráněnou kulturní památkou. Jde o jeden z nejstarších kostelů v Polabí. U jeho presbytáře se nachází socha sv. Donáta. Ke kostelu náleží též barokní budova fary. Kostel sv. Šimona a Judy je trojlodní zděnou stavbou s odsazeným uzavřeným presbytářem, k jehož východní straně je přistavěna čtyřpatrová hranolová věž. Presbytář i věž jsou částečně původní, tedy již ze 14. století. Ve věži se nacházejí zvony: nejstarší zvon z r. 1707 od Jana Baltazara Crommela byl sice nejspíše zrekvírován pro vojenské účely, ale stále jsou zde umístěny zvony z r. 1921 a 1924. K přestavbám kostela docházelo v 16. století a v roce 1877, v roce 1926 byla věž nově zastřešena. Nynější krytina na střeše kostela je z r. 2000. Výmalba v interiéru kostela, převážně ornamentálního charakteru, pochází z poloviny 19. století.

K panství Blansko obec Mojžíř, která měla původně zemědělský charakter, patřila po většinu doby své existence. Před r. 1848 obec náležela ke spojenému panství březnicko – všebořickému. Za rok vzniku samostatné obce Mojžíř je považován rok 1850. S životem v obci je nedílně spojena již zmíněná fara (č.p. 33) – matriky se zde vedou od r. 1785 a římskokatolická farnost zde působí od r. 1851.

Z původní výstavby obce se dnes dochovalo několik lidových staveb, většinou s roubeným přízemím a hrázděným zdivem. Pocházejí většinou z konce 18. a počátku 19. století.

Díky rozvíjejícímu se průmyslu v okolí došlo i k rozvoji obce Mojžíře, stejně jako sousedních Neštěmic.

Pokud jde o složení obyvatelstva, na území Mojžíře vždy až do poloviny 20. století převažovali čeští Němci.

V 70. a 80. letech 20. století došlo k narušení vesnického rázu obce výstabou panelového sídliště a dalších novostaveb (základní školy, mateřská školy a jeslí, kulturního centra a samoobsluhy).

Po 2. světové válce měl Mojžíř 727 obyvatel. Součástí Mojžíře byla i osada Veselí, kde bylo 35 domů. Tato osada zanikla a byla přičleněna k Mojžíři v r. 1961, kdy se přistoupilo k jednotnému přečíslování domů. V r. 1980 se Mojžíř sloučil s obcemi Ryjice a Neštěmice – pro novou obec byl zvolen název Neštěmice.

V univerzitní knihovně Univerzity Jana Purkyně v Ústí nad Labem je k dispozici bakalářská práce Petry Budínové „Proces změn ve složení obyvatelstva v obci Mojžíř na přelomu 19. a 20. století na základě sčítání obyvatelstva 1890-1910“. Ta se snaží zmapovat změny ve složení obyvatelstva v průběhu let 1890 - 1910 a přispět k poznání historie obce na přelomu 19. a 20. století. Sledované období nebylo vybráno náhodně, protože právě v této době procházela obec Mojžíř procesem změn, které ovlivnily její charakter. Díky rozvoji města Ústí nad Labem a jeho okolních obcí v průmyslové centrum severních Čech migroval do Mojžíře větší počet obyvatel. Na základě analýzy údajů ze sčítání obyvatelstva bylo možné určit věkovou strukturu obyvatel, pohlaví, místo narození, dobu příchodu, profesní skladbu nebo domovské právo.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mojžíř

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mojžíř_(hrad)

https://www.nestemice.eu/rub-ostatni-3048/rub-historie-obce

https://theses.cz/id/ipooru/?lang=en

https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-simona-a-judy-12138079